यस कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?

१. दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन
43% (3 votes)
२.कार्यालय भवन व्यवस्थापन
14% (1 vote)
३. उच्च प्रविधिको प्रयोग
14% (1 vote)
४. जनमुखी सेवामुखी प्रशासन
29% (2 votes)
Total votes: 7