Social Security

Post date Document
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ११ Monday, February 27, 2017 - 13:12 PDF icon अपांग वडा नं. ११.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ११.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ११.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ११.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ११.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ११.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. १० Monday, February 27, 2017 - 13:10 PDF icon आंशिक अपाङ्ग वडा नं. १०.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. १०.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. १०.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. १०.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. १०.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. १०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ९ Monday, February 27, 2017 - 13:09 PDF icon अपांग वडा नं. ९.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ९.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ९.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ९.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ९.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ८ Monday, February 27, 2017 - 13:07 PDF icon अपांग वडा नं. ८.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ८.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ८.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ८.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ७ Monday, February 27, 2017 - 13:07 PDF icon अपांग वडा नं. ७.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ७.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ७.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ७.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ७.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ७.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ६ Monday, February 27, 2017 - 13:04 PDF icon अपांग वडा नं. ६.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ६.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ६.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ६.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ६.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ६.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ५ Monday, February 27, 2017 - 13:02 PDF icon अपांग वडा नं. ५.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ५.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ५.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ५.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ५.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. ४ Sunday, February 26, 2017 - 16:30 PDF icon आंशिक अपाङ्ग वडा नं. ४.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ४.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ४.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. ४.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ४.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ४.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली वडा नं. १, २ र ३ Sunday, February 26, 2017 - 16:28 PDF icon आंशिक अपाङ्ग वडा नं. १.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. १.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. १.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग वडा नं. १.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. १.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. १.pdf, PDF icon अपांग वडा नं. २.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. २.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. २.pdf, PDF icon पुर्ण अपा‌ग वडा नं. २.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. २.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. २.pdf, PDF icon अपांग वडा नं. ३.pdf, PDF icon जेना अन्य वडा नं. ३.pdf, PDF icon जेना दलित वडा नं. ३.pdf, PDF icon बालबालिका वडा नं. ३.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता वडा नं. ३.pdf