सूचना तथा समाचार

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ पुनः संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको सूचना (2074/11/06)

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT OFFICER) मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची (SHORT LIST) पुनः संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको सूचना (2074/11/06)

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFficer_ भर्ना सम्बन्धि मिति 2074/08/28 मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको आधारमा यस नगर कार्यपालिका कार्यालयमा परेका दरखास्तहरु तथा विभिन्न समयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास का

माैजुदा सुचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना

माैजुदा सुचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages