सूचना तथा समाचार

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

मितिः २०७४।12।29

 

 

IT Officer को जारी परीक्षा स्थगित गरिएको बारे ।

 

 

अमिन पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

सब-ओभरसियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

सब-ईन्जिनियर परको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

ईन्जिनियर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मितिः २०७४/12/20

 

 

 

                    विषयः नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

शम्भुनाथ मेला ठेक्का सम्बन्धि सूचना

शम्भुनाथ मेला ठेक्का सम्बन्धि सूचना

मितिः 2074/12/07

बिषयः सूचना सूचना सूचना

 

Pages