बजेट तथा कार्यक्रम

Post date Supporting Documents
आ.व. २०८०/०८१ को योजना तथा कार्यक्रमहरु 11/02/2023 - 12:46 PDF icon नगर सभा किताब ७१.pdf
आ.व. २०७९/०८० को योजना तथा कार्यक्रमहरु 09/16/2022 - 11:23 PDF icon 36-91.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को योजना तथा कार्यक्रमहरु 10/27/2021 - 10:29 PDF icon 1_merged(4).pdf
आ.व. २०७६/०७७ को योजना तथा कार्यक्रमहरु 09/23/2019 - 13:32 PDF icon नगर स्तरीय योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०१को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०२को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०३को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०४को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०५ को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०६को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०७ को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०८ को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-०९ को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-१० को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-११ को योजनाहरु.pdf, PDF icon वडा नं-१२ को योजनाहरु.pdf, PDF icon शिक्षा कार्यक्रम.pdf, PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम.pdf, PDF icon पशु विकास कार्यक्रम.pdf, PDF icon महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण कार्यक्रम.pdf, PDF icon प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम.pdf
दोस्रो नगर सभा २०७५ 11/18/2018 - 13:16 PDF icon दोस्रो नगर सभा2075.pdf
आ.व. २०७२।०७३ को यथार्थ, २०७३।०७४ को संशोधित र २०७४।०७५ को अनुमानित आय 03/03/2017 - 22:45 PDF icon income.pdf
आ.व. २०७२।०७३ को यथार्थ, २०७३।०७४ को संशोधित र २०७४।०७५ को अनुमानित आय व्यय 03/03/2017 - 22:35 PDF icon 4 total bay anuman.pdf
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को अनुमानित आय व्यय साराशं 03/03/2017 - 22:26 PDF icon inc. & exp..pdf