एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
बजार अनुगमन कार्यविधि, २०८० 05/16/2024 - 12:48 PDF icon बजार अनुगमन कार्यविधि, २०८०-1.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०८० 05/16/2024 - 12:46 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०८०-1.pdf
शम्भुनाथ नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन 05/16/2024 - 12:45 PDF icon शम्भुनाथ नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन-1.pdf
शम्भुनाथ मन्दिर व्यवस्थापन तथा संरक्षण निर्देशिका-२०८० 05/16/2024 - 12:43 PDF icon शम्भुनाथ मन्दिर व्यवस्थापन तथा संरक्षण निर्देशिका-२०८०-2.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८० 05/16/2024 - 12:42 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८०-1.pdf
हेभी इक्युपमेन्ट संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 05/16/2024 - 12:40 PDF icon हेभी इक्युपमेन्ट संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०-1.pdf
तालिम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 01/25/2023 - 11:56 PDF icon तालिम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
शम्भुनाथ नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७८ 08/29/2021 - 10:35 PDF icon 1. शम्भुनाथ नगरपालिकाको संस्था दर्ता ऐन.docx_.pdf
शम्भुनाथ नगर व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ 08/29/2021 - 10:30 PDF icon 2. शम्भुनाथ नगर व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि.docx_.pdf
शम्भुनाथ नगरपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ 08/29/2021 - 10:25 PDF icon 2. शम्भुनाथ नगरपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि.docx_.pdf

Pages