पोखरी,दह,ताल ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको सूचना