पोखरी र हटिया ठेका सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना