बोलपत्र सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे।

Supporting Documents: