बोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(03/T/SHMUN/2079/080)