भौतिक रुपमा विद्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

भौतिक रुपमा विद्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।