विधुतीय बोलपत्र आह्वानको सूचनामा सच्याइएको सम्बन्धमा