सडक निर्माणक्रममा देखिएका समस्याहरु माथी छलफल गरिदै, शम्भुनाथ १० मिति २०७३ फागुन १९ गते