सामुदायिक विद्यालयहरुमा लेखा परिक्षणका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।