सिलबन्दी बोलपत्र आह्वा नको सूचनामा सच्याइएको सम्बन्धमा ।