सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ प्रकाशन गरिएको सूचना (20741103)

सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFFICER_ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको छोटो सूची -SHORT LIST_ प्रकाशन गरिएको सूचना (20741103)

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना प्रविधि अधिकृत -IT OFficer_ भर्ना सम्बन्धि मिति 2074/08/28 मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको आधारमा यस नगर कार्यपालिका कार्यालयमा परेका दरखास्तहरु तथा विभिन्न समयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम -LGCDP_ द्वारा गरीएका परिपत्र अनुसार छनौट मापदण्ड पुरा गरी छोटो सूची -Short list_ मा पर्न सफल तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारहरुले अन्तिम चरणको छनौट प्रक्रियाको लागि मिति 2074/11/13 गते बिहान ठिक 11:00 बजे भित्र यस नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित भई छनौट प्रक्रियामा भाग लिन अनुरोध गरिन्छ ।

 

तपशिलः

सि.नं.

दर्ता नं.

नाम -बर्णानुक्रममा)

ठेगाना

1

2

अनुराधा साह

रा.बि. १

2

14

कृत नारायण भगत

शम्भुनाथ ३

3

16

दिनेश कुमार यादव

बोदे बर्साइन ५

4

1

मो. तमन्ना

शम्भुनाथ-8

5

१८

सुरेश कुमार यादव

महदेबा ६

6

10

सुशिल कुमार साह

बोदे बर्साइन १०