१२ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
५००६
Ward Contact Number: 
९८१६७५७६६२