१ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२३०१
Ward Contact Number: 
९८६२८०९०१७