२ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२२७५
Ward Contact Number: 
९८६२८०९०१७