३ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३२१८
Ward Contact Number: 
९८४२८२०२५९