५ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२८४०
Ward Contact Number: 
९८०४७६२२११