६ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२८३३
Ward Contact Number: 
९८०४७६२२११