७ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३१९६
Ward Contact Number: 
९८०७७९९४१९