८ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२९९७
Ward Contact Number: 
९८०७७९९४१९